Informacje o systemie SIBROL

SIBROL (System Informacji o Badaniach ROLniczych) jest systemem informacji o badaniach naukowych prowadzonych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Głównym celem systemu jest skuteczne pozyskiwanie i gromadzenie możliwie wyczerpujących, wiarygodnych danych i - co najbardziej interesuje użytkowników - szybkie dostarczanie informacji w odpowiedzi na różne kwerendy dotyczące prac naukowo-badawczych z zakresu rolnictwa i dziedzin pokrewnych.

Informacje zawarte w systemie mogą być przydatne zarówno dla odbiorców indywidualnych: praktyków z dziedzin objętych systemem, pracowników naukowych, wykładowców i studentów, jak i odbiorców zbiorowych: instytucji współtworzących politykę państwa w zakresie rolnictwa i dziedzin pokrewnych, a w szczególności jednostek zarządzających finansowaniem prac naukowych, kontrolujących ich przebieg oraz zainteresowanych wykorzystaniem efektów tych prac w praktyce.

W systemie SIBROL gromadzone są informacje o:

Podstawowym typem informacji gromadzonych w bazie systemu są dane na temat projektów naukowo-badawczych. Z projektami wiążą się informacje o instytucjach i osobach zaangażowanych w ich wykonanie. W trakcie realizacji projektu sporządza się sprawozdania (roczne oraz końcowe). Baza danych systemu może być przeszukiwana według wielu różnorodnych aspektów wyszukiwawczych.

System SIBROL współtworzą jednostki naukowo-badawcze (instytuty resortowe i instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki wyższych uczelni). Funkcje koordynatora systemu pełni Centralna Biblioteka Rolnicza.

Baza danych systemu jest aktualizowana w trybie rocznym. Informacje z bazy są przekazywane do systemu informacji o pracach naukowo-badawczych SYNABA.